Wednesday, 13 November 2013

Reality is Just Perception

photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov&Slav Anastasov
hair&make up:Slav
model:Gloria/Ivet Fshion
12mag.net

No comments: