Monday, 25 March 2013

Maria


photography:Vasil Germanov

Friday, 15 March 2013

The white t-shirt
photography:Vasil Germanov
styling:Vasil Bozhilov
model:Vania Bileva
undertheline.net

Friday, 1 March 2013