Monday, 29 October 2012

Grey Hound
Photography by Vasil Germanov
Styling by Vasil Bozhilov
12mag.net

Friday, 26 October 2012

Light 10_12


photography:Vasil Germanov
styling:Sandra Klincheva

CITYHUNT


photography:Vasil Germanov
Selection:Vasil Shterev & Ivan Tsutsumanov
undertheline.net

Sunday, 21 October 2012

Max Magazine_10_12

photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov

Saturday, 20 October 2012

New face Ekaterina


photography:Vasil Germanov
styling H&S
12mag.net

Monday, 15 October 2012

Madonna Negra
photography:Vasil Germanov
styling:Vasil Bozhilov
12mag.net

Sunday, 7 October 2012

SETA for 12mag.net

photography:Vasil Germanov
styling:Huben Hubenov
12mag.net
seta.bg