Thursday, 23 May 2013

60-90


photography:Vasil Germanov
styling:Vasil Bozilov
model:Ekaterina/Ivet Fashion

Friday, 3 May 2013

Men's Health May 2013
photography:Vasil Germanov
styling:Nikolay Hristov
model:Vitan B./Ivet fashion