Friday, 15 March 2013

The white t-shirt
photography:Vasil Germanov
styling:Vasil Bozhilov
model:Vania Bileva
undertheline.net

No comments: