Monday, 1 July 2013

Ice creamphotography:Vasil Germanov
styling:Ivan Tsutsumanov
model:Yasmin/Ivet fashion
undertheline.net

No comments: